Nova línia d'ajut per facilitar liquiditat a les explotacions agràries

19/07/2017

Pel Ministeri d'Agricultura ha estat aprovada una nova línia d'ajuts, en la qual es contemples subvencions de fins als 100% del cost dels avals concedits per SAECA vinculats a nous préstecs subscrits per a titulars d'explotacions agràries, amb l'objectiu de contribuir a alleugerir els problemes de liquiditat derivats de la sequera. D'acord amb la convocatòria es contempla una doble modalitat, la de liquiditat (fins a 40.000 i máxim 5 anys) i la de reestructuració (fins a 80.000 euros i a 10 anys), condicionada a destinar la major par del crèdit a amortitzar crèdits anteriors en sectors de crisis com ara el sector lleter, porcí, cunícola i hortofructícola. No obstant, aquests límits poden arribar als 300.000 a través de la línia ICO-SGR/SAECA i superar els 5 anys d'amortització, encara que la subvenció solament afectaria els 5 primers. 

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les ajudes els titulars d'explotacions agràries, incloses les apícoles, que subscriguin nous crèdits avalats per SAECA. Els titulars d'explotacions que realitzin la seva activitat en l'àmbitde la producció làctica, porcina, cunícola o de fruites i hortelisses podran beneficiar-se a més de condicions específiques de l'ajuda, quan la destinació de crèdit sigui  reestructurar el seu deute. 

L'objecte de subvenció es el cost dels avals concedits per SAECA als crèdits subscrits pels agricultors i ramaders. Se subvenciona el 100% del cost de la comissió de gestió (1,25% del saldo viu anual), i, a més, en el cas que les explotacions que hagin subscrit l'assegurança agrària, el 100% del cost de la comissió d'estudi (0,5% del capital finançat, en un sol pagament al moment de concessió del crèdit). L'agricultor es beneficia a més del tipus d'interès recollit en els convenis que SAECA ha signat amb les entitats de crèdit, i que oscil·la entre l'1,5 i el 2,5%. 

Gestió de les sol·licituds

Les sol·licituds es gestionaran a través de les entitats bancàries, en el termini de fins al 20 de setembre de 2017. 

Font: Agricat núm 220-Juliol de 2017